Qspeed 系列

Qspeed™ 二極體兼有極低的反向恢復充電電荷 (QRR) 與極軟的恢復波形。這些特色皆有助於設計人員改善功率轉換電路的效能。

比較 Qspeed 產品

 說明
VRRMIF(AVG)QRR
H-Series超快矽二極體600 V3 A to 12 A5.9 nC to 8.9 nC
Q-Series快速矽二極體,具備卓越的 EMI 性能150 V, 200 V
300 V, 600 V
3 A to 40 A5 nC to 61 nC
X-Series具備平衡 EMI 和切換速度的快速矽二極體600 V3 A to 20 A21 nC to 51 nC
汽車專用符合AEC-Q101標準的汽車音響應用共陰極二極體200 V10 A to 20 A15.6 nC to 48.4 nC